Veriscans VD Jan Branzell är en av kursledarna för SIS Informationssäkerhetsakademin (ISA) som nu erbjuder nya kurstillfällen i Stockholm med start i september.

Den som genomgått ISA-kurserna (basblock 1 och 2) har möjlighet att genomföra en examination som ger 7,5 högskolepoäng inom området datavetenskap. Examinationen sker i samarbete med Karlstads Universitet.

Utbildningen, som vänder sig till alla som ansvarar för, påverkar eller medverkar till en verksamhets informationssäkerhet, anordnas av SIS Forum. ISA hålls på såväl bas- som fördjupningsnivåer, så oavsett deltagarens förkunskaper gällande informationssäkerhet så finns det en nivå som passar.

Jan Branzell är informationssäkerhetsexpert och har erfarenhet av att utforma och införa ledningssystem för informationssäkerhet. Jan är också delaktig i utvecklingen av standardserien ISO 27000.

SIS (Swedish Standards Institute) är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. I det internationella samarbetet tillvaratar SIS svenska medlemmars intressen och inriktar sig på att effektivisera processen med att ta fram och införa nya standarder.

Informationssäkerhetsakademin (ISA) vänder sig till dem som arbetar med informationssäkerhet eller planerar att göra det. Utbildningen finns som grundkurs och som fördjupningskurser, så oavsett vilka förkunskaper deltagaren har om informationssäkerhet så finns det en nivå som passar.