Ett oberoende testcenter för affärs- och samhällskritiska kommunikationssystem kan bli ett av de fyra regionala satsningsområden i Värmland.

Testcentret är ett koncept som vuxit fram på initiativ av TietoEnator i Karlstad i samverkan med Compare och Karlstads universitet.

I en delrapport till regeringen – som också innehåller ansökan om finansiella medel – föreslår Länsstyrelsen i Värmland att ett antal kompetenscentra ska bildas i länet.

Bakgrunden till förslaget är försvarsbeslutet 2004 som innebar att flera militära organisationer lämnar Värmland. Därför har landshövding Eva Eriksson fått i uppdrag av regeringen att i nära samråd med berörda föreslå lämpliga åtgärder för ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning i den lokala arbetsmarknadsregionen.

Länsstyrelsen har i detta arbete i nära samarbete med bland annat näringslivet identifierat ett kompetenscentrum – The Packaging Arena – samt möjligheter till motsvarande kompetenscentra inom ytterligare tre starka teknologiområden i regionen: IT, Metallbearbetning och Hydrodynamik.

Inom IT är det konceptet för ett oberoende testcenter för Affärs- och Samhällskritiska Kommunikationssystem (ASK) som nu tar form i nära samverkan mellan Compare, ett flertal Compare-företag och Karlstads universitet.

”Ett kompetenscentrum för ASK ska stödja utvecklingen av produkter och tjänster som baseras på kritiska kommunikationssystem genom att i viss utsträckning tillhandahålla men framför allt genom att sammanföra kompetensen med entreprenören och det etablerade näringslivet,” skriver Länsstyrelsen i rapporten.

Testcentret ska därmed bidra till att det långsiktigt växer fram ett näringsliv inom IT-sektorn i regionen där företagen deltar i utvecklingen av nya kunskapsplattformar inom området affärs- och samhällskritiska kommunikationssystem.

”Genom ett starkt entreprenörskap såväl i befintliga som nya företag ska dessa regionala kunskapstillgångar kommersialiseras i nya produkter på växande marknader,” skriver Länsstyrelsen och betonar vikten av samverkan:

Sedan sex år tillbaka finns IT-stiftelsen Compare med ett 90-tal medlemsföretag inom IT och telekom. Många av dessa etablerade företag skulle aktivt stödja och dra nytta av ett sådant testcenter – bland annat TietoEnator (tidigare Ericsson), Schneider Power Electric Communications, Telia och Sogeti, enligt Länsstyrelsen.

En annan framgångsfaktor är att samverka med starka företag och institutioner även utanför regionen. Som exempel på sådana företag kan nämnas Ericsson, SAAB, Försvarets forskningsinstitut och Bofors inom det nätverksbaserade försvaret samt Ericsson, Sony Ericsson och Telia Sonera inom mobil och fast telekommunikation. ”En inledande kontakt har etablerats med flertalet av dessa företag och de visar ett gediget intresse för KC ASK,” enligt rapporten.

Den spetskompetens inom datakommunikation och säkerhet som finns lokalt tillgänglig vid Karlstads universitet och det goda samarbete som finns etablerat med näringslivet utgör en viktig förutsättning vid bildandet av kompetenscentret.

”Att forskningen inom området vid Karlstads universitet har internationell toppklass exemplifieras bland annat av deltagande i ett flertal EU-projekt och att stor del av forskningen drivs i nära samarbete med industrin där till exempel TietoEnator, Ericsson och Telia utgör viktiga samarbetspartners.”

Vidare finns i Karlstads universitet Centrum för tjänsteforskning (CTF) som är väl känt för sin internationella status och som kan komma att spela en avgörande roll vid utveckling av nya affärskoncept och tjänster.

Och för att KC ASK ska kunna utgöra den motor för tillväxt i regionen som eftersträvas krävs tillgång inte bara till lokal spetskompetens utan också möjlighet till rekrytering av kompetent personal. Universitetet utgör även här en central part. Universitetet erbjuder idag en civilingenjörsutbildning i informationsteknologi, en dataingenjörsutbildning samt kandidat och magisterexamen inom datavetenskap som utgör en utmärkt grund att bygga vidare på för långsiktig rekryteringsbas till regionen.