EDB och SYSteams ägare ErgoGroup har tecknat avtal om samgående. Genom sammanslagningen blir det nya bolaget EDB ErgoGroup Nordens näst största IT-tjänsteleverantör. De båda bolagen omsatte 2009 gemensamt cirka SEK 16 miljarder och antalet medarbetare uppgår till närmare 10 000. I Sverige innebär detta en gemensam omsättning på SEK 3,6 miljarder. Svenska EDB och SYSteam kompletterar varandra såväl när det gäller kunder som kompetens och geografi.

I EDB:s och SYSteams strategi finns målsättningen att uppnå en starkare nordisk marknadsposition. Genom sammanslagningen av bolagen bildas en ledande aktör på den nordiska marknaden. EDB och ErgoGroup bildar tillsammans en finansiellt stark enhet med en starkare gemensam plattform för ökad organisk tillväxt såväl i Norden som i Sverige.

– Våra kunder efterfrågar en stark nordisk IT-tjänsteleverantör som kan arbeta utifrån nordiska värderingar och som har en konkret närhet till kunderna samt en djup förståelse för deras verksamhet. En av de starkaste drivkrafterna bakom detta samgående är just att möta detta kundönskemål. Tillsammans med ErgoGroup och SYSteam blir vi en starkare affärspartner till våra kunder, väl rustade att leva upp till våra höga ambitioner om fortsatt kraftig tillväxt under åren framöver, säger Thomas Parmbäck, VD för EDB i Sverige.

I Sverige har SYSteam med sina 1.250 medarbetare på 30 orter en mycket stark position bland små och medelstora företag, något som kompletterar den starka position EDB har bland större företag med sina 1 300 medarbetare på 10 orter i Sverige.

”Genom samgåendet skapar vi tillsammans en ledande IT-aktör, med en starkare marknadsposition i Norden såväl som i Sverige. EDB och SYSteam är verksamma i en rad branscher i Sverige där vi kompletterar varandra. Tillsammans blir vi också en än starkare partner till våra kunder genom en bredare produkt- och tjänsteportfölj”, säger Niclas Ekblad, SYSteams Koncernchef.

Gemensamt för EDB, ErgoGroup och SYSteam är även långa kundrelationer, och genom sammanslagningen skapas ännu bättre möjligheter att stödja kunderna i deras utveckling och tillväxt. Sammanslagningen ger också medarbetarna ännu större utvecklingsmöjligheter, dels genom att överföra och dela kompetens, och växa med de allt större uppgifter som det nya bolaget kan ta sig an.

Avtalet förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheter, vilket väntas ske under fjärde kvartalet 2010. Under tiden kommer EDB och ErgoGroup med dotterbolaget SYSteam att drivas som separata bolag.

EDB EgroGroup i Sverige – nyckelfakta:
 Sammanlagd omsättning på SEK 3,6 miljarder med 2 550 medarbetare på 40 orter
 Stark regional närvaro i hela Sverige med global leveransmodell
 Solid och kompletterande kundbas samt stark organisk kraft och kompetens
 Sveriges femte största IT-tjänsteleverantör
 Norska Posten och Telenor stora ägare, men ingen enskild majoritetsägare
 Noterat på Oslobörsen