• De flesta är nöjda med Compare och vill ha en fortsatt bred verksamhet – men med fokusering inom olika områden.
  • De flesta vill ha en fortsatt fokusering på ICT – men med möjlighet till breddning av vilka som ska kunna bli Compare-företag.
  • De mindre Compare-företagen vill ha samma avgiftsmodell som idag – men de större vill ha en annan modell för finansieringen.

Compare-företagen har sagt sitt i en webbenkät om hur ”nya” Compare ska formas. Enkätsvaren är vägledande för Compare-styrelsens strategiarbete som kommer att presenteras och diskuteras på det öppna seminarium som Compare håller den 4 december på Digital Days i Karlstad.

Viktigt att tydliggöra bas- och tilläggstjänster

En summering av enkätsvaren från Compare-företagen visar dilemmat för en samverkansorganisation med 100 intressentföretag – att tillgodose allas behov och intressen.

De flesta är mycket nöjda med vad Compare är, gör och verkar för. Men svaren visar också att Compare behöver bli tydligare med att förklara skillnaden mellan den basverksamhet som finansieras av Compare-företagens avgifter och den projektverksamhet som finansieras med externa projektmedel.

Att Compare arbetar mycket med exempelvis Norge, Compare Testlab/Nordic MedTest och Karlstads universitet beror helt enkelt på att dessa verksamheten är externt projektfinansierade – och därmed har det funnits ekonomiska förutsättningar för både projektanställningar och investeringar.

Bastjänsterna (nätverkande och marknadsföring) har i princip varit de samma sedan Compare startades för snart 14 år sedan – och de flesta är mycket nöjda med dessa tjänster. Men företagens avgifter (som finansierar bastjänsterna) har också varit de samma sedan starten – därför utgör basverksamheten idag bara en bråkdel av Compares totala omsättning.

Under de senaste sju åren har det EU-finansierade projektet Compare Business Innovation Centre (C-BIC) med Compare Testlab dominerat verksamheten. Projektet löper fram till 1 juli 2014 – därefter ska verksamheterna drivas vidare med egen finansiering (exempelvis Nordic MedTest som drivs vidare av Landstinget i Värmland med stöd av det som byggts upp inom ramen för C-BIC-projektet).

Tre kärnfrågor för ”nya” Compare

Styrelsen för Stiftelsen Compare Karlstad initierade tidigare i år ett strategiarbete för att forma ”nya” Compare – dels för att verksamhet, målgrupp och företagsavgift i princip varit den samma sedan starten år 2000, dels för att trygga en fortsatt verksamhet efter C-BIC.

Strategiarbetet har fokuserats kring tre kärnfrågor: Vad ska Compare göra? Vilka ska vi göra det för? Hur ska det finansieras? Dessa frågor med vardera tre svarsalternativ skickades ut som webbenkät till Compare-företagen. Av totalt 100 Compare-företag svarade 54 på enkäten (54 procent); Av 87 företag med upp till 25 anställda svarade 45 (52 procent); Av 13 företag med mer än 25 anställda svarade 9 (70 procent).

Summering av enkätsvaren. Flera företag har i några fall valt två svarsalternativ och kompletterat sina svar med öppna kommentarer. Resultaten av enkäten betraktas inte som statistiskt säkra utan fungerar enbart som vägledning i styrelsens fortsatta strategiarbete.

För anmälan till Compares öppna seminarium på Digital Days Karlstad 4 december >>