Representanter från Ineras förvaltning av Nationell Patientöversikt (NPÖ) har besökt Nordic MedTest för att få en bättre bild över vad ett samarbete skulle kunna betyda för kvaliteten på NPÖ.

Från NPÖ deltog tjänsteansvarig Madeleine Marklund, arkitekt Björn Strihagen och testansvarig Patrik Sjöberg som träffade personalen på Nordic MedTest.

”Mötet var mycket lyckat och både NPÖ och NMT ser stor potential i ett samarbete”, summerar Leif Carlson (Nordic MedTest).
 
NPÖ ger ökad vårdkvalitet

Nationell Patientöversikt (NPÖ) är en del av den svenska nationella IT-strategin för vård och omsorg. NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.

Nyttan med NPÖ är stor inom vården och ger ökad vårdkvalitet tack vare helhetsbild av patienten, mindre kostsamt och tidskrävande dubbelarbete samt bättre planering och samordning mellan vårdgivare

För att NPÖ ska fungera och kunna användas behöver flera underliggande tjänster vara på plats och förberedas inom vårdgivaren. I ett införande av NPÖ finns beroenden till identifieringstjänsten SIHTS, katalogtjänsten HSA, kommunikationsnätet Sjunet, tjänsteplattformen och lokala vårdsystem.

”Nordic MedTest skulle kunna bidra till att kvalitetssäkra införandet av NPÖ genom att testa hur de olika systemen och tjänsterna fungerar tillsammans”, förklarar Leif Carlson.

Inera och CeHis i gemensam organisation

”Inera – landsting och regioner i samverkan för e-hälsa” är namnet på den nya gemensamma organisation som bildats sedan Inera och CeHis gått samman. Nya Inera har nu ansvar för både beställar- och utföraruppdrag av landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete.

Inera ägs av alla landsting och regioner och drivs utan kommersiella intressen. Inera är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Målet är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården.

Inera tecknade under 2013 en avsiktsförklaring med Nordic MedTest med målsättningen att utveckla tester av IT-system i hälso- och sjukvården för att öka patientsäkerheten i Sverige.