Under våren deltar Compare i en mängd aktiviteter inriktade mot att säkra framtidens kompetenstillgång. Det handlar bland annat om utbildningsinsatser, ökad jämlikhet och att locka hit kompetens från storstäderna.

Medlemsrapport Digital Revolt har satt fingret på flera utmaningar i den regionala teknikbranschen, det handlar om problem att rekrytera, behov av nya möjligheter för kompetensutveckling och ökad mångfald. Compare jobbar därför brett med att lösa framtidens kompetensförsörjning. Under våren arrangerar eller deltar Compare i rad olika aktiviteter, som på olika sätt angriper problemet.

Utbildningsfrågan är kanske den som får allra mest fokus. I mars arrangerar Compare en AI-utbildning i egen regi riktad mot beslutsfattare i näringslivet. I andra änden av skalan är Compare också en samarbetspart i ett projekt vars syfte är att introducera programmering för elever på högstadiet och i gymnasiet.  I satsningen fortbildas cirka 70 pedagoger som sedan får ansvar för varsin fokusklass, totalt beräknas 2 100 elever att direkt beröras under de tre år projektet pågår.

Lunch tar upp ungas förväntningar

Dessutom fortsätter den framgångsrika satsningen på SNITS, Samverkan Näringsliv och IT-studenter, där studenter på Karlstads universitets teknikutbildningar erbjuds nätverksmöjligheter med det lokala näringslivet. Årets första Compare-lunch, 14 februari, har också fokus på ungdomar och deras förväntningar på arbetsgivarna när Academic Work presenterar sin återkommande undersökning YPAI, Young Professional Attraction Index.

 

– Det känns otroligt inspirerande att vi har kompetenssatsningar som riktar sig mot en så bred målgrupp. Från högstadieelever som ännu inte valt studieinriktning till fortbildning av befintlig arbetskraft, säger Mikael Holmgren, ansvarig för kompetensfrågor på Compare.


Ellen Lind, Ebba Elfgren, Linnéa Carlsson och Alexandra Norberg, från Forshaga Lärcenter, i samspråk med teknikläraren och föreläsaren Malte Hallquist under TechniQuals jämställdhetsfrukost.

Flera mångfaldssatsningar

Flera initiativ pågår också för att bryta den manliga dominansen i den digitala sektorn. Av Digital Revolt framgick att bara 22 procent av de anställda i den värmländska IT-branschen var kvinnor. I januari anordnade nätverket TechniQual en jämställdhetsfrukost, där företag bjöds in för att gemensamt jobba för att fler kvinnor ska lockas till teknikyrken i Värmland. I mitten av mars arrangeras en workshop med ett liknande syfte, under namnet Attraktiva Värmland, där frågan om könssegregation och kompetensförsörjning i vissa mansdominerade branscher står i fokus.

Förutom det interna arbetet finns också ett projekt för att locka hit arbetskraft utanför länsgränsen. I samarbete med Ny i Värmland arrangerar Compare den 6 mars Expedition Värmland, en weekend där ett tiotal talanger från storstadsregionerna bjuds till Karlstad för att träffa arbetsgivare och få en bild av vilka fördelar som finns med att bo i en lite mindre stad.

– Intresset har varit stort både från företagen och potentiella inflyttare. Vi tycker att det är ett roligt och innovativt sätt att visa att man kan ha en bra yrkeskarriär även i Karlstad, samtidigt som både villapriser, rekreationsmöjligheter och trafik ser helt annorlunda än i exempelvis Stockholm, säger Mikael Holmgren.

Kommande aktiviteter inriktade mot kompetensförsörjning:

 • 12 februari: Hotspot, Compare finns på plats i företagsloungen i samband med Karlstads universitets årliga jobbmässa.
 • 14 februari: Compare-lunch. Academic Work presenterar, YPAI, ett index som ger en bild av vad unga yrkesarbetande önskar av arbetsgivarna.
 • 3 mars: AI-utbildning med affärsinriktning i Compares regi.
 • 5 mars: Yrkesmässa arrangerad av Karlstad kommun för alla elever i årskurs 8, där Compare tillsammans med fyra medlemsföretag finns på plats.
 • 6 mars: Expedition Värmland, event där IT-talanger från storstäderna får bekanta sig med Karlstad och träffa potentiella arbetsgivare.
 • 18 mars: Attraktiva Värmland, workshop om kompetensförsörjning på könssegregerade marknader. Projektet är en fortsättning på RV/Genius in ICT.
 • 2 april: After school, studenter arrangerar en nätverksträff i samarbete med Compare och SNITS-företagen på Karlstad Innovation Park.
 • 12 maj: TechTalk om skärmtid, där författaren Henrik Pallin berättar om unga och internet.
 • * Samverkansprojekt inom grund- och gymnasieskolan med inriktning mot programmering. (Satsningen pågår hela året, men så sent som 29 januari arrangerades en träff där ett 40-tal lärare nätverkade med representanter från Atea, Altran och Compare)

Sara Fröhling Lindh, från Ungdomsbarometern.


Nyligen genomförda aktiviteter:

 • 14 januari: SNITS, föreläsning om arbetsplatser som attraherar unga med Sara Fröhling Lindh från Ungdomsbarometern.
 • 29 januari: Jämställdhetsfrukost med nätverket TechniQual, vars fokus är en mer jämställd teknikbransch i Värmland.

Mikael Holmgren

Kompetens- och medlemsfrågor

+46 (0)70 354 76 61
mikael.holmgren@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se