Marita Lekmo och Eva Solberg på Eminens.

Bland Compares medlemmar hör Eminens till en lite annorlunda skara. Här ligger fokus på relationer, gruppdynamik och ledarskap snarare än teknik. Ett centralt verktyg är den tankemönsterprofil, Hartman-Kinselprofilen, som flera av Eminens tjänster utgår från. Via ett digitalt test får deltagarna rangordna en rad påstående som genererar en profil med siffervärden mellan 1 och 9. Den talar om vilka tankecentra i hjärnan vi använder oss mest av och vilka som är mer passiva.

Tankeprofilen är uppdelad i två delar, en som fokuserar på hur du ser på din omvärld och en som fokuserar på hur du ser på dig själv. Tankecentra kring omvärlden är uppdelat i kategorierna intuition och empati, funktion och nytta och system och analys. Tankecentra om jaget är uppdelat i kategorierna inre jag, yttre jag och normativt jag.

Men att utvärdera människors tankar i siffror är något som kan vara känsligt.

– Först kan det vara lite av en chock, men sedan kommer de flesta vidare och ser det fantastiska i förståelsen för hur vi sorterar tankarna, säger Marita Lekmo.

En total balans mellan olika tankecentra innebär att alla har siffran sex och är jämnstarka, men vanligtvis använder vi olika delar av hjärnan mer än andra. Ett högre värde innebär att det tankecentrat är dominerande i förhållande till ett med lägre värde.

Bransch i snabb förändring

Enligt Marita Lekmo har IT-branschen flera distinkta karaktärsdrag, både på bransch- och individnivå.

– Branschen har kännetecknats av att vara rörig och skiftande på grund av snabbt åldrande bolag. Den snabba förändringstakten har också inneburit att många medarbetare inte hänger med och inser sina egna begränsningar, säger Maria Lekmo.

Enligt henne är ett högt värde för yttre jag, som bland annat handlar om vilket fokus man har på sin egen prestation och hur man uppfattas av andra, överrepresenterat i den digitala sektorn. Det blev också tydligt när Compare medarbetare fick göra tankemönsterprofilen.

Omständigheterna i branschen gör också att Marita Lekmo tycker att behovet kanske är extra stort av att stanna upp och reflektera kring sitt tankemönster, och varför man agerar som man gör.

– Förståelsen av sitt eget tankemönster utvecklar dig till att bli mer klartänkt och klokare. Du blir bättre på att fatta beslut, kommunicera och hantera stressade situationer.

– Ur ett företagsperspektiv så blir samarbetet effektivare, man får större förståelse att lyssna på varandra och jobba i team. Sättet man tar sig an strategiska frågeställningar blir bättre. Så produktiviteten ökar och oftast även Inspirationen.

Mönster som sällan förändras

Eminens har ägt rättigheterna till Hartman- Kinselprofilen i Norden, och Marita Lekmo har jobbat med den under många år. En av de vanligaste frågorna är om den verkligen visar samma resultat varje gång en person gör testet.

– Stora kriser, till exempel någon som oschysst får sparken, skilsmässor eller sjukdom hos närstående kan förändra kartan. Men under normala förutsättningar är värdena stabila, säger Marita Lekmo.

Nya kurser dit man kan anmäla sig startas kontinuerligt, och under året kommer också en online-utbildning att introduceras under konceptet Clarity of Mind, där värdeteorin kombinerats med nya tankar om ledarskap utifrån positiv psykologi.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se