Två Compare-företag – Devo IT och Redstone – har i samverkan utvecklat och implementerat en enkätportal på uppdrag av Folke Bernadotteakademin (FBA). Enkätportalen är ett slutet system som stödjer svenska civila och militära myndigheter med personal i utlandsuppdrag att skapa och hantera enkäter och enkätdata.

”Detta är ett bra exempel på hur Compare-företag kan dra nytta av varandra och dra jobb till regionen. Vi planerar för fortsatta samarbeten där Devo IT och Redstone kompletterar varandra på ett bra sätt,” enligt Stefan Hamberg (Devo IT) och Jonas Wahrolin (Redstone).

Folke Bernadotteakademin (FBA) har behov av att skapa en myndighetsgemensam enkätportal som ska användas för fortlöpande uppföljning och erfarenhetshantering rörande den svenska närvaron i internationella insatser, samt främja myndighetsgemensam och myndighetsintern informationsdelning och erfarenhetsuppbyggnad såväl som enhetliga metoder inom området. Myndigheter som hittills berörts är Folke Bernadotteakademin, Polisen och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), men fler myndigheter har visat intresse av portalen.

Uppdraget gavs efter upphandling till Devo IT, som i samverkan med Redstone , och i nära dialog med FBA, implementet FBA:s detaljerade uppdragsbeskrivning.

”Folke Bernadotteakademin har genom Devo IT och Redstones försorg fått en modern och flexibel enkätportal,” berättar Kristian Jörg, projektansvarig på Devo IT.

Förenklar uppföljning av internationella insatser

Enkätportalen är ett slutet system som stödjer svenska civila och militära myndigheter med personal i utlandsuppdrag att skapa och hantera enkäter och enkätdata. Den förenklar myndighetsintern och myndighetsöverskridande uppföljning av Sveriges bidrag till internationella insatser och tillhörande utbildningsverksamhet.

”Kunden har i detta uppdrag haft krav på många typer av rapporter av underliggande data. Det har varit roligt att få implementera en generell lösning som uppfyller kundens krav i dagsläget, men även tar höjd för framtida behov,” säger Niklas Björkegren, lösningsarkitekt på Redstone. ”All enkätdata sparas och läggs till en ständigt växande och lätt sökbar databas. Data kan väljas för sammanfattande statistik och grafer, och data från en eller flera insatser och specifika enkätfrågor kan exporteras för avancerad statistisk analys i lämplig statistisk programvara.”

Devo IT och Redstone kompletterar varandras kompetenser

Kristian Jörg berättar vidare: ”Enkätportalen är byggd på modern javabaserad teknik med Spring som plattform, samt Java Server Faces, (JSF) och Java Persistence API (JPA). Enkätdatahanteringen med avancerade rapportverktyg är baserad på JasperReports. Detta har varit ett utmanande, kreativt och spännande projekt där vi kunnat nå höga mål för funktionaliteten i verktyget med förhållandevis små resurser till förfogande, tack vare teknikvalen för projektet och ett agilt arbetssätt. I samarbetet med Redstone har vi kompletterat varandras kompetens och därmed kunnat leverera en högkvalitativ produkt med unik funktionalitet. Vi hostar också applikationen åt Folke Bernadotteakademien i egen serverhall tillsammans med flera andra applikationer”.

”Enkätportalen möjliggör utbyte av enkäter samt kvalitativa och kvantitativa enkätdata, och främjar därigenom gemensamma och jämförbara metoder och dataformat. Målet är en enhetlig metod som bidrar till systematisk, transparent och jämförbar uppföljning och utvärdering av prestationer och effekter av Sveriges bidrag till internationella insatser. Redovisning av prestationer och effekter är ett prioriterat område för svenska utlandsinsatser, som finansieras av svenskt utvecklingsbistånd. Vi är glada över denna enkätportal som har en helt unik funktionalitet hela vägen från enkätkontruktion och insamling av indata till hantering av utdata. För myndigheten var det av många skäl aldrig ett alternativ att nyttja existerande kommersiella enkätverkyg. Vi var tvungna att designa en egen kapabel och unik lösning som tillgodoser myndigheters behov och kännetecknas av informationsdelning och långsiktighet, och över vilken vi har full kontroll. Informationsdelning är en viktig förutsättning för myndighetssamverkan.” säger Birger Heldt på Folke Bernadotteakademin (FBA)

Folke Bernadotteakademin (FBA) är en myndighet som är underställd Utrikesdepartementet och fokuserar på internationella fredsinsatser. Tillsammans med svenska och internationella partners arbetar FBA med konfliktförebyggande, återuppbyggnad, utbildning, forskning och utveckling. FBA rekryterar och utbildar också civil utlandspersonal och erbjuder en mötesplats för freds- och försoningsprocesser.

  • Läs mer om Devo IT här: www.devo.se/
  • Läs mer om Redstone här: www.redstone.eu
  • Läs mer om Folke Bernadotteakademin (FBA) här: www.folkebernadotteacademy.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss