IT-företagen i Compare skriver debattartikel i NWT om ett paradigmskifte i det regionala näringslivet under rubriken ”Dags att satsa på Digitala Karlstad”.

DEBATT:  Det är dags att omprofilera bilden av det regionala näringslivet i Värmland för att stärka dess lyskraft och attrahera kompetens – både nu och i framtiden, skriver styrelsen för IT-stiftelsen Compare Karlstad.

Det pågår en digitalisering av hela samhället som innebär ett allt tydligare paradigmskifte i näringslivet – globalt, nationellt och därmed också regionalt. IT har tidigare betraktats som enbart en stödjande verksamhet till andra näringar. Idag är det IT-relaterade verksamheter – som gör den digitala utvecklingen möjlig – som skapar tillväxt och nya jobb.

För att lyckas på den digitala marknaden krävs både djup och bred kompetens – och det blir idag en allt större bristvara. För IT-företagen är kompetensbrist det största hindret för tillväxt – och därmed blir konkurrensen om den kompetens som finns allt hårdare.

Därför är det dags att omprofilera bilden av det regionala näringslivet i Värmland för att stärka dess lyskraft och attrahera kompetens – både nu och i framtiden.  Och för att lyckas med en sådan omprofilering krävs bred samverkan.

IT-stiftelsen Compare Karlstad har visat styrkan och kraften med samverkan, samordning och samsyn kring IT-näringen i regionen – mellan företagen, med offentliga aktörer, med skolor och universitet och med företag i andra kluster.

Denna samverkan har bidragit till att Karlstad har starka och konkurrenskraftiga IT-företag.  Ett starkt IT-näringsliv har samtidigt bidragit till att öka IT-användandet i hela regionen – och därmed gett Värmland i allmänhet och Karlstad i synnerhet ett bra utgångsläge för digitaliseringen av samhället.

Bred samverkan kring Digital Agenda för Värmland

En bred kraftsamling kring marknadsföringen av Digitala Karlstad ligger i linje med den Digital Agenda för Värmland som nu tar form. Syftet med agendan är att i bred samverkan arbeta för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag. Målet är att ta fram en konkret handlingsplan för den framtida digitala utvecklingen i länet under perioden 2014-2020.

Genom arbetet med en digital agenda för Värmland – som leds av Länsstyrelsen, Region Värmland och Karlstads kommun – skapas en bra grund för samverkan som vi IT-företagare gärna vill medverka i.

För oss är det viktigt att betona att Digitala Karlstad är mycket mer än de IT-företag som är etablerade och verksamma i regionen – varav drygt 100 företag för tillfället är med i Compare:

Karlstads universitet satsar på IT – både när det gäller utbildning och forskning bland annat inom datavetenskap som utsetts till excellent forskargrupp vid universitetet.

Landstinget i Värmland satsar på IT – blev bland annat Årets nytänkare 2012 för IT-satsningar och bygger upp Nordic MedTest som nationellt kompetenscenter inom test av vård-IT.

Karlstads kommun satsar på IT – blev utsett till Sveriges bästa IT-kommun 2013 och har även fått pris för Årets bästa kommunala webbplats 2013.

Inova och Almi satsar på IT – bland annat genom att ge stöd och råd till innovatörer och entreprenörer inom digitaliseringen av samhället.

Därtill finns en rad andra företag och verksamheter i Värmland som ligger långt framme när det gäller att använda IT – på egen hand eller med stöd och hjälp av IT-företag.

Vi IT-företagare i regionen ser med oro på en tilltagande kompetensbrist som kan få allvarliga konsekvenser för våra tillväxtmöjligheter här.  Därför vill vi genom Compare ta initiativet till en bred, gemensam och kraftfull satsning på att profilera Digitala Karlstad – dels för att locka hit kompetens, dels för att få ungdomar i regionen att satsa på tekniska utbildningar som leder till jobb.

Styrelsen för Stiftelsen Compare Karlstad

  • Mats Skoting (Tieto) styrelseordförande
  • Conny Rexed (Stamford)
  • Carl-Magnus Eriksson (Orbion Consulting)
  • Anne-Charlotte Sverkström (Effect Management)
  • Lennart Florell (XLENT Karlstad)
  • Anders Eriksson (EVRY)
  • Johan Gotting (Elvenite)
  • Anna Brunström (Karlstads universitet) adjungerad ledamot
  • Göran Österman (Compare) verkställande tjänsteman