Hur kan vi få små- och medelstora företag att utvecklas och bli konkurrenskraftiga med hjälp av digital teknik? Denna fråga är central i arbetet med den nya digitala arenan som ska främja samverkan mellan ICT-företag och tillväxt för företag i Värmland. I torsdags träffades ett tjugotal Compare-företag för att diskutera djupare kring behoven och delta i en upphandlingsprocess som ska leda till utveckling av en prototyp av framtidens digitala arena.

Just nu driver Compare en förstudie som heter ”Ett digitaliserat Värmland”. Syftet med förstudien är att definiera matchningstjänsten och att ta fram en prototyp under hösten 2016. Förstudien sker i nära samverkan med Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet. Målet är att ta fram en digital arena som kan göra det lättare att hitta rätt leverantör på företags behov av digitala tjänster och som kan underlätta för ICT-företag att samverka kring nya digitala lösningar som gör det lätt för små- och medelstora, SMF, företag att nyttja dem. 

Viktigt att visa nyttan 
Under seminariet fick deltagarna sitta i grupper och bland annat diskutera vilka affärsprocesser de bedömer mest lämpliga att digitalisera och vad SMF vinner på att digitalisera just dessa affärsprocesser. Här talades det om att SMF skulle spara tid, kunna ta bättre beslut, bli effektivare, möjliggöra för fler affärer och nya kunder. 

På frågan varför de tror att det är så få SMF som digitaliseras framkom det att flera har okunskap kring vad en digitaliserad process skulle innebära för dem och vilken nytta det skulle ge. 

– Jag tror att små- och medelstora företag har tidsbrist, de har inte lyxen att tänka långsiktigt. Många ser inte möjligheterna med digital teknik och detta är en stor utmaning, främst inom industrin, ändå är det så viktigt för att locka framtidens kompetens, säger Jakob Twedmark, Motillo. 

Det framkom även att man som IT-företag bör bli bättre på att analysera sina kunders behov, tala till kunden på kundens språk och att visa fler goda exempel på företag som har genomgått en digital utveckling. 

– Många företag är bra på sina egna lösningar men få har kunskap om sina kunders verkliga behov. Behoven är ofta komplexa, svåra att förstå och förändras över tid, säger Per Kristensson, Centrum för Tjänsteforskning, Karlstads universitet. 

Nya möjligheter med digital arena
Nästa träff är den 22/9 och deltagarna träffas då igen för att utifrån behovsbeskrivningen tillsammans forma idéer för den digitala arenan och unika matchningstjänsten. Resultatet är en uppdaterad behovsbeskrivning, en idéförteckning samt ett gemensamt framtaget upphandlingsunderlag.

– Jag ser flera möjligheter med en ny digital arena, bland annat tror jag att det kan generera nya affärer och samarbeten. Den digitala arenan gör att vi alla ICT-företag blir en del av ett större sammanhang där vi i Värmland kan skapa nytta för småföretag, säger Jakob Twedmark, Motillo.

Text och foto: Hanna Grevillius