2016 var ett händelserikt år inom Stiftelsen Compare Karlstad. Här kan du läsa om hur vi arbetade för att tillgängliggöra våra 96 intressenters kompetens och erbjudande inom digitalisering. Vilka förstudier och projekt vi drev och hur vi tagit arbetet vidare under 2017. Fokus är våra tre fokusområden – kompetens, innovation och affärsutveckling.

Under 2016 fokuserade vi på vår strategi att aktivt tillgängliggöra våra 96 intressenters kompetens och erbjudande inom digitalisering. Det gjorde vi bland annat genom att arrangera över 60 mötesarenor i olika former, som luncher med aktuella ämnen, seminarier för ökad kunskap, workshops för att förstå olika segments behov och utmaningar, och inte minst trivselaktiviteter som afterwork. Samtliga för att skapa tillväxt och öka konkurrenskraften i regionens företag och organisationer.

Digitalisering av små- och medelstora företag i Värmland


Under 2016 drev Compare förstudien ”Ett digitaliserat Värmland” som handlade om hur små- och medelstora företag (SMF) kan utveckla sin konkurrenskraft med hjälp av digitala lösningar. Utifrån erfarenheterna i förstudien har Compare dragit slutsatsen att det krävs innovativa lösningar för att SMF ska få ökad kunskap, bli bättre och starkare beställare och stöd i att hitta rätt leverantör inom IT-branschen. Förstudien utvecklade en prototyp till en digital matchningstjänst och behovet av digitala rådgivare identifierades. Under våren 2017 har vi arbetat med att definiera tjänsten oberoende digital rådgivning, bland annat genom workshops och intervjuer med SMF runt om i Värmland. Syftet är att öka antalet innovativa SMF genom digital innovation. Från juni 2017 – december 2019 är Compare samverkanspart i projektet ”Smart Industri” – Norra Mellansverige, där vi bland annat kommer att arbeta med att vidareutveckla matchningstjänsten och att stödja företag i att komma igång med sina satsningar kring digitalisering. Vi är även en del av digitaliseringsprojektet ”Indigo” som pågår under maj 2017 – december 2018. Under projekttiden ska workshops och coachning genomföras i totalt 54 företag (18 per region) inom ämnen och insatser som utgår från företagens behov av digitalisering. 

”Tillväxtmotor – Next Step”
Tillväxtmotorprocessen har växt fram med start 2012. Under halvtid involverades Compare i Tillväxtmotorföretagens förändringsresa och bland annat ett förtroende- och kunskapsglapp mellan IT-företagen och näringslivet synliggjordes. Detta glapp försvårar den digitala utvecklingen. Compare såg tidigt en möjlig väg att utveckla den digitala mognaden med hjälp av Tillväxtmotor. Projekten har gett värdefulla insikter och utvecklingen har varit stark. Därför ansöker vi nu om projektmedel för att ta Tillväxtmotor till nästa steg. Vi vill skapa en modell för att sprida konceptet och bidra till att vi får starkare företag genom att genomföra en digital transformation med hjälp av externa kompetenser i företagen. Syftet är att bidra till tillväxt i små- och medelstora företag (SME) med 1 – 49 anställda och därigenom bidra till ett mer diversifierat och växande näringsliv i Värmland.

Jämställd kompetensförsörjning i ICT-branschen i Värmland

Behovet av kompetens är stort och det visade sig allra minst på compare.se där över 200 platsannonser från våra intressenter publicerades under 2016. Här är det viktigt att vi arbetar med insatser både på kort och på lång sikt. Under juni – oktober 2017 kommer vi att jobba nära Region Värmland med utformandet av en ny modell för kompetenskartläggning.

”Genius In ICT”
De flesta av ICT-bolagen i Värmland idag består till 80 procent av män. Ojämställdheten är hämmande för sektorn och den gör det också svårare att hitta kompetens. Därför har Compare, tillsammans med flera av våra intressenter, sökt pengar från Region Värmland till projektet ”Genius In ICT”. Syftet är att skapa en större medvetenhet hos ICT-företagen kring jämlik rekrytering, att säkerställa en jämställd kompetensförsörjning i ICT-branschen i Värmland och att öka rekryteringsunderlaget för företagen.

Över 100 registrerade företag i projektet Ung Digital Idé


Det var i oktober 2016 som Compare tog över projektet Ung idé Värmland och bytte namn och inriktning till Ung Digital Idé. Sedan dess har vi anställt affärsutvecklare och digitala rådgivare som genom olika workshops, inspirationsaktiviteter och coachningar hjälper unga runt om i Värmland att starta företag och få dem att använda digitala lösningar för ökad konkurrenskraft. Projektet pågår fram till sista september 2017 och är ett samarbete mellan elva kommuner i Värmland. Hittills har över 100
företag registrerats och projektet har haft en rivstart under 2017 där våra affärsutvecklare och digitala rådgivare har träffat över 500 personer i olika inspirationsaktiviteter och workshops med 50 startade företag i Värmland hittills i år.

Innovationsmiljö för digitala välfärdstjänster

Samhällets utmaningar avseende främst vård, skola och omsorg kommer till stor del att behöva lösas med stöd av digitala lösningar. Under 2016 drev Compare förprojektet NDHC i syfte att hitta former för hur ICT-företag kan vara med i tidiga behovsskeden och tillsammans med offentlig verksamhet och akademi skapa innovativa lösningar som både löser samhällets utmaningar och som utvecklar ICT-företagen. Under våren 2017 har Compare deltagit i utformningen av ett samverkansprojekt tillsammans med Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och Karlstad kommun, som även kommer att involvera både företag och andra organisationer. Syftet är att skapa framtidens digitala välfärdstjänster. Målsättningen är en innovationsmiljö där forskning, näringsliv och offentlig verksamhet gemensamt bidrar till behovsstyrda innovativa lösningar som både skapar samhällsnytta och tillväxt i regionen. I slutet av augusti ska projektansökan lämnas in till Tillväxtverket.

Ny styrelse i stiftelsen Compare Karlstad

I samband med årsstämman den 2 juni 2017 fick Stiftelsen Compare Karlstad en ny styrelse. Sofia Tönnberg (Sogeti) tar över ordförandeposten efter Mats Skoting (Tieto) som suttit i styrelsen sedan Compare bildades år 2000. I styrelsen sitter efter årsstämman Conny Rexed (Stamford), Linda Jonsson, (Advant), Anders Eriksson (Avient), Leif Alama (CGI), Emelie Löfman (Autotech) och Johan Lundin (Altran). Anna Brunström, Karlstads universitet, sitter som adjungerad ledamot.

Det var några av de saker vi arbetat med och som är resultatet av det vi arbetar vidare med och utvecklar under 2017. Vi ser fram emot ett fortsatt spännande år tillsammans med er där digitaliseringen allt tydligare är en del i att lösa utmaningar för företag och organisationer. Följ vårt fortsatta arbete på compare.se som även den kommer att utvecklas under året.