”Idén var rätt då – och ännu mer rätt idag”, säger Bengt Möller på Tieto som för fem år sedan tog initiativet till att etablera Compare Testlab på Sätterstrand.

Det var 2005 som Tieto – med Bengt Möller som dåvarande platschef i Karlstad – tog initiativet till att genom Compare och Karlstads universitet etablera ett ”oberoende kompetenscenter inom test, interoperabilitet och plattformar för affärskritiska system”. Idén lanserades som ett av de satsningsområden för regionens tillväxt som landshövding Eva Eriksson efterlyste med anledning av försvarets neddragningar i regionen.

”Det finns enorma behov och därmed affärsmöjligheter – men för att lyckas på en global marknad tror vi att kompetenscentret måste vara neutralt och oberoende”, sade Bengt Möller när han presenterade förlaget 2005.

Idag är Bengt Möller chef för den globala Telecom & Media-verksamheten i Tieto och sitter med i koncernledningen – och han menar att behovet och affärsmöjligheterna inom test och integration är större idag än för fem år sedan:

Marknaden för IT- och telekom-system fortsätter att utvecklas enligt de ursprungliga planerna: För att sänka kostnaderna och förkorta leveranstiderna byggs allt fler affärskritiska system med allt fler öppna plattformar och komponenter från allt fler leverantörer.

Därmed fortsätter behovet av allt mer kvalificerade testtjänster att öka: Ju mer affärskritiska system – desto större krav på robusthet, tillgänglighet och interoperabilitet för att säkra att olika plattformar och moduler fungerar ihop.

”Compare Testlab har de unika konkurrensfördelar som krävs för att möta den ökande efterfrågan på kvalificerade test- och integrationstjänster”, enligt Bengt Möller: ”Ytterst handlar det om att klara helheten med allt mer komplexa och komplicerade testuppdrag – och det är detta som skiljer ut Compare Testlab från mängden”.

Compare Testlab har oberoendet: Genom att flera leverantörer kan samverka genom Compare stärker företagens tillsammans sina möjligheter att klättra i värdekedjan – det vill säga att kunna erbjuda ännu mer kvalificerade testtjänster. ”Detta förutsätter dock att fler Compare-företag engagerar och etablerar sig i testlabbet – annars går det inte att erbjuda leverantörsoberoendet”, betonar Bengt Möller.

Compare Testlab har kompetensen: Genom Compare-företagen finns kompetens och erfarenhet från många system, teknologier och branscher – och genom Karlstads universitet finns spetskompetens inom datakommunikation och säkerhet. ”Test har tidigare betraktats som ett relativt okvalificerat arbete – idag krävs både hög kompetens och lång erfarenhet för att klara komplexa testuppdrag”, kommenterar Bengt Möller.

Därtill har Compare Testlab en stark miljö- och energiprofil som inte var så aktuell för fem år sedan som idag. Hammarö kommuns datorhallar på Sätterstrand är bland de mest moderna och energisnåla i landet – och det stärker helheten, enligt Bengt Möller.

”Idag förläggs allt mer av utveckling och drift i lågkostnadsländer som Indien och Kina – men det finns både behov av och utrymme för mindre och nischade anläggningar i vår del av världen”, konstaterar Bengt Möller och pekar på Compare Testlab som ett exempel på detta. ”Här finns oberoendet, kompetensen och en energisnål infrastruktur som gör det attraktivt för kunder att förlägga test- och integrationsuppdrag till en anläggning i Sverige”.