VINNOVAS MOTIVERING FÖR DIGITALWELL ARENA

DigitalWell Arena har ambitionen att etablera Värmland som en region där initiativet utgör ett tillväxtskapande ekosystem för användardriven innovation av digitala välfärdstjänster. Genom individanpassade, kostnadseffektiva och tillgängliga lösningar skapas hälsa för alla. Satsningen ligger väl i linje med regionens strategi för smart specialisering. Området är av stor betydelse för regionens ekonomi, dess fortsatta utveckling och tillväxt är avgörande för regionens framtida attraktivitet och konkurrensförmåga. Bakom ansökan finns ett starkt regionalt ledarskap och förankring hos samtliga delar av triple helix vilket ger trovärdighet till ett starkt ägarskap i regionen också efter att Vinnväxtfinansieringen avslutas.

Vidare adresserar ansökan ett tydligt regionalt styrkeområde och en unik position i Sverige inom tjänsteforskning. Detta ger i kombination med en stark aktörskonstellation med relevant kompetens för satsningen, trovärdighet i förmågan att lyckas förverkliga de höga ambitioner som visas upp. Att det etablerade klustret Compare och dess breda nätverk av bolag inom IT/digitalisering är koordinator för satsningen, förstärker trovärdigheten ytterligare för tillväxt och affärsperspektivet kopplat till de digitaliserade välfärdstjänsterna som står i fokus i ansökan.

För att digitalisering ska kunna förnya välfärdsproduktion på det genomgripande sätt som målas upp i ansökan, krävs ett tydligt fokus på de offentliga aktörernas förändrings- och innovationsförmåga. Ansökan adresserar detta på ett trovärdigt sätt och förstärker bilden av att det finns förutsättningar att nå de uppsatta målen. Vidare uppvisas en bra uppkoppling nationellt. I detta sammanhang utgör samarbetet över sju regioner kring ExperioLab en breddad bas av kompetenser och samtidigt en bra grund för spridning av olika lösningar. Vinnovas bedömning är att en sådan bred bas av regioner är viktig att fortsätta utveckla, både för att skapa en marknad för kommersiella lösningar t.ex. genom gemensamma innovationsfrämjande upphandlingar och för att få genomslag i policyfrågor.

Läs mer om Vinnväxt på Vinnovas hemsida

Läs mer om DigitalWell Arena