Tillämpad service management

För dig som vill lära dig mer om tjänsteforskning och hur det kan användas i praktiken för ökad konkurrenskraft och lönsamhet inom olika verksamheter.
  • Service management

Utbildningsnivå

Avancerad, Erfarenhet krävs, Viss erfarenhet

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och arbetar inom tillverkande företag, tjänsteföretag och offentliga organisationer och som vill utveckla sin egen kompetens kring värdeskapande, konkurrenskraft och organisationsutveckling, men också ledarskap och ledningsstöd.

KURSINNEHÅLL

I kursen beskrivs utvecklingen inom tjänsteforskningen och centrala begrepp, teorier och modeller med fokus på värdeskapande genom tjänster diskuteras och analyseras.

Målet är att ge dig ökad kunskap om och förståelse av hur tjänsteforsknings begrepp, teorier och modeller kan användas för att analysera problem och utmaningar med fokus på värdeskapande i företag och andra organisationer. Detta görs i syfte att utveckla verksamheten och bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Under kursen behandlas begrepp, teorier och modeller med fokus på:

  • Tjänst och tjänstelogik
  • Tjänstekvalitet och kvalitetsutveckling
  • Tjänsteutveckling

Kursens innehåll är fokuserad på hur företag och andra organisationer kan skapa värde för sina kunder, ägare och medarbetare. En central del är hur detta värde kan definieras, analyseras och utvecklas i samspel mellan aktörer då teknologi och andra resurser integreras och används i samskapande av värde. Detta inkluderar hur kunder själva skapar värde och hur värdeskapande sker i direkt interaktion mellan kunder och andra aktörer, ofta med stöd av digitala plattformar, institutionella regelverk och ekosystem. I kursen behandlas både hur värde skapas och hur värdeskapandet begränsas, inklusive hur värde kan förstöras.

Efter avslutad kurs ska du kunna: beskriva och förklara centrala begrepp, teorier, modeller och metoder inom tjänsteforskning. Förklara, analysera och kritiskt reflektera kring centrala teorier och relaterade modeller inom tjänsteforskning och deras framväxt samt betydelse för kunder, intressenter, organisationer och samhälle. Tillämpa begrepp, teorier och modeller på aktuella utmaningar som företag, organisationer och samhälle upplever.

GENOMFÖRANDE

I kursen används lärplattformen Canvas. På lärplattformen tillhandahålls exempelvis inspelade föreläsningar, läsanvisningar, reflektionsfrågor, diskussionsforum, uppgiftsanvisningar samt kontaktytor med kursledare. Undervisning kan ske både digitalt och via fysiska träffar.

Du deltar aktivt och bidrar i diskussioner och övriga lärandeaktiviteter. Diskussionsinnehållet i kursen bestäms delvis av deltagarna och utgår från deras erfarenheter, frågor och utmaningar i sitt arbete. En central del i kursen är att du som deltagare får tillämpa teorier, begrepp och modeller på egna problem och dela erfarenheter med övriga kursdeltagare. Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt samt aktivt och reflekterande deltagande i undervisningen.

Kursen är på avancerad nivå och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans.

EXAMINATION

Examination sker genom skriftliga och muntliga, individuella och gruppvisa uppgifter som diskuteras och presenteras på obligatoriska seminarier.

BEHÖRIGHETSKRAV

90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6 eller engelska A. Motsvarandebedömning kan göras.

EN DEL AV ISE

Kursen är utvecklad inom projektet ISE med stöd av KK-stiftelsen och ett antal projekt partners. Läs mer om ISE-projektet här.

 

ANMÄLAN

Anmälan till höstens kursomgång är stängd. Skicka en intresseanmälan via mail för att få information när kursen ges igen: charlotta.andersson@kau.se

Läs mer om kursen på https://www.kau.se/ctf/ise/aktuella-kurser/tillampad-service-management-yrkesverksamma-5-hp

Om CTF - Centrum För Tjänsteforskning

Centrum för tjänsteforskning

https://www.kau.se/ctf

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss