Idéhantering för yrkesverksamma

Företag och organisationer arbetar ständigt med att utveckla nya tjänster eller produkter. En viktig del i detta arbete är idéhantering - att främja idéskapande och kunna hantera idéer på ett effektivt sätt för att i slutändan stärka konkurrenskraften.
  • Idea Management
  • Innovation
  • Innovationsledning

Utbildningsnivå

Avancerad, Erfarenhet krävs

Idéhantering (Idea Management) handlar om att kunna strukturera kreativa innovationsprocesser och möjliggöra en systematisk generering, vidareutveckling och utvärdering av idéer vid innovationsarbete. Genom effektiva idéhanteringsprocesser kan företag och organisationer förbättra sitt innovationsarbete och på så sätt lättare kunna fånga upp kreativitet och nya idéer.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och arbetar med innovation, tjänsteutveckling, produktutveckling affärsutveckling, innovationsprocesser med mera, och som vill få mer kunskap om idéskapande, idéutveckling och idéutvärderingsmetoder.

 

INNEHÅLL

Kursen behandlar idéhantering utifrån fyra delområden:

  • Grundläggande teorier om idéhantering och dess roll i organisationens innovationsprocess.
  • Idékonceptet, kreativitet och idégenerering inom organisationer
  • Teorier och metoder för vidareutveckling av idéer i organisationer.
  • Metoder för idéutvärdering, bedömning och beslut samt strategier för outsourcing

Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska kunna redogöra för teorier kring idéhantering, redogöra och tillämpa metoder för idégenerering, idéutveckling och idéutvärdering. Du ska kunna kritiskt reflektera över idéhanteringsprocessen och dess olika delmoment utifrån ett tjänsteperspektiv och analysera organisationens idéhanteringsprocess samt bedöma möjliga förbättringsområden.

 

GENOMFÖRANDE

Kursen är på avancerad nivå. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Zoom.
Undervisande lärare är forskare vid CTF.

 

EXAMINATION

Examination sker genom skriftliga och muntliga, individuella och gruppvisa uppgifter som diskuteras och presenteras på obligatoriska seminarier.

 

BEHÖRIGHETSKRAV

90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6 eller engelska A. Motsvarandebedömning kan göras.

Om CTF - Centrum För Tjänsteforskning

Centrum för tjänsteforskning

https://www.kau.se/ctf

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss