Naturum, Mariebergsskogen

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 27/5

3

Jun

Compare

Stiftelsen Compare Karlstads årsstämma 2019

kl.11.30-12.00 därefter lunch

Årsstämma 2019

Den 3 juni välkomnar vi dig som Compare-företag till Stiftelsen Compare Karlstads årsstämma. Representanter från företagen är välkomna. Därefter bjuder Stiftelsen Compare Karlstad på lunch.

Eventuella frågor till styrelsen ska inkomma senast den 27 maj.
Frågor skickas till sofia.tonnberg@sogeti.se

När: 3 juni kl.11.30 – 12.00 därefter lunch.
Var: Naturum, Mariebergsskogen

Anmäl dig senast den 27 maj via länken nedan.

Anmäl dig här


Årsstämma dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande att leda mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Frågan om mötets behöriga utlysande

7. Fastställande av dagordningen

8. Framläggande av styrelsens förslag på årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse

9. Framläggande av revisorernas berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande, styrelse och övriga förtroendeposter

12. Frågor, skriftligen i förväg anmälda till styrelsen

13. Mötets avslutande