Senast uppdaterad: 2018-06-02

Vår integritetspolicy avser att informera dig om hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas alla slags uppgifter som på olika sätt kan identifiera din person. Det omfattar även indirekt information som genom sk triangulering kan identifiera din person.

Med personuppgifter menas tex namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Bilder är också en personuppgift om det tydligt framgår vem det avser på bilden. Inlägg på sociala medier, uppgifter om hälsa, prenumerationer, utbildning, platser, intressen och livsstil räknas också som personuppgifter.

En behandling av personuppgifter är saker som görs med personuppgifterna, det kan vara läsning, spridning, radering, lagring och insamling. Nedan beskriver vi de olika personuppgifter som vi behandlar och besvara frågorna vad som behandlas, varför behandling sker, var samlas uppgifterna från, vem delas uppgifterna med och hur länge uppgifterna sparas.

1 Så här behandlar vi dina personuppgifter

1.1 Vid prenumeration av nyhetsbrev
I samband med att du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi personuppgifter om dig.

1.1.1 Vilka personuppgifter behandlas när du anmäler dig till vårat nyhetsbrev?
E-postadress

1.1.2 Varför behandlar vi och med vilken rätt?
Dina personuppgifter behandlas för att hantera prenumerationen av nyhetsbrev, det görs för att hålla det vi lovat när du anmält dig för prenumeration (dvs. fullfölja vårt avtal) av vårt nyhetsbrev. Vi behöver uppgifterna för att kunna skicka brevet till dig. Genom statistikverktyget kan vi se vem som öppnat och vilka länkar personen klickat på i brevet.

1.1.3 Var samlas personuppgifterna från?
Personuppgifterna får vi från dig i samband med anmälan till nyhetsbrevet från vår webbsida eller i samband med att ditt företag blir ett intressentföretag i Compare.

1.1.4 Vem delas personuppgifterna med?
Dina uppgifter delas även med Mailchimp som utför tjänster för vår räkning. Mailchimp är den plattform som vi använder för utskick av nyhetsbrev. Läs mer om Mailchimp på www.mailchimp.com

1.1.5 Hur länge sparas personuppgifterna?
Dina uppgifter sparas så länge du är prenumerant. Du kan när som helst välja att avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet genom länkar i mailet eller kontakta någon av våra kommunikatörer.

1.2 Anmälan till event
I samband med att du anmäler dig till ett av våra event så behandlar vi personuppgif-ter om dig.

1.2.1 Vilka personuppgifter behandlas när du anmäler dig till våra event?
Ditt namn, e-postadress, uppgift om att du har bekräftat din medverkan på eventet samt i förekommande fall även företagsnamn, företagsadress, titel och företagstillhörighet och uppgifter om eventuella matrestriktioner.

1.2.2 Varför behandlar vi och med vilken rätt?
Dina personuppgifter samlas in för att hantera ditt deltagande på eventet och kunna kommunicera inför och efter eventet. Vi kommunicerar för att kunna hålla det vi har lovat enligt anmälan. När vi behandlar dina personuppgifter inför ett event gör vi det med utgångspunkt från avtalsrätten för att kunna hålla det som vi har avtalat vid anmälan till eventet.

Efter eventet vill vi kunna kommunicera med dig för att säkra vårt kvalitetsarbete inför kommande event. När vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera efter ett event görs det med stöd av intresseavvägning då vårt intresse att kunna kvalitets-säkra överväger intresset att inte få uppgifterna behandlande. Vi kan även komma att behandla information om allergier för att kunna anpassa den mat som serveras under eventet. Den behandlingen görs med stöd av ditt samtycke.

1.2.3 Var samlas personuppgifterna från?
Personuppgifterna får vi i samband med din anmälan till eventet genom någon av de anmälningsverktyg som vi använder. I dagsläget använder vi Trippus.

1.2.4 Vem delas personuppgifterna med?
Informationen hanteras inom Compare och personuppgifter lämnas inte ut till tredje part om inget annat anges i samband med anmälan.

1.2.5 Hur länge sparas personuppgifterna?
Dina personuppgifter kring ditt deltagande sparas så länge det är nödvändigt för vår bokföring och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år. Eventuella uppgifter om matrestriktioner raderas efter avslutat event. I de fall att eventet är en del av ett projekt med extern finansiering t ex från EU kan uppgifterna behöva sparas upp till 13 år på grund för närvarande gällande lagstiftning.

1.3 När du deltar som talare på våra event
Inför att du som talare eller utställare ska medverka på ett event hos oss, samt efter genomfört event, behandlar vi personuppgifter om dig.

1.3.1 Vilka personuppgifter behandlas när du som talare medverkar på våra event?
Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, bilder, eventuell video- och ljudinspelning av dig från eventet samt dina uttalanden från intervjuer.

1.3.2 Varför behandlar vi och med vilken rätt?
Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna informera allmänheten om med-verkande talare/utställare på vårt event, för att marknadsföra våra events och för ef-terföljande publicering på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev samt i våra sociala kanaler.

Om du är talare/utställare har du godkänt att vi får använda ditt namn och din bild för att använda i vår marknadsföring m.m. När vi behandlar dina uppgifter för att informera om och marknadsföra våra events görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Mot bakgrund av att du har godkänt att vi använder din bild och ditt namn i marknadsföring har vi även gjort en bedömning att det finns ett intresse för oss av att kunna informera om och marknadsföra våra event och att detta väger över ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål.

1.3.3 Var samlas personuppgifterna från?
Personuppgifterna får vi direkt från dig i samband med att du anmäler dig som ta-lare/utställare till vårt event samt i samband med din medverkan på eventet.

1.3.4 Vem delas personuppgifterna med?
Dina personuppgifter kan komma att delas på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev och i våra sociala mediekanaler (Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo och Youtube). De uppgifter vi delar på sociala medier är av nyhetskaraktär där vi informerar eller mark-nadsför eventet.

1.3.5 Hur länge sparas personuppgifterna?
Dina personuppgifter kring ditt deltagande sparas så länge det är nödvändigt för vår bokföring och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år. Eventuella uppgifter om matrestriktioner raderas efter avslutat event. Om det event du deltar på är en del av ett extern finansierat projekt t ex från EU kan dina uppgifter behöva sparas i upp till 13 år för att säkerställa dokumentation enligt nu gällande lag-stiftning.

1.4 När du deltar som besökare på våra event
I samband med att du som besökare deltar på ett event hos oss behandlar vi person-uppgifter om dig och vid vissa tillfällen tar vi även fotografier eller filmar under even-tet. Om du inte vill vara med i publicerat material så som bild eller film kontaktar du oss innan eller efter eventet och meddelar detta så att du inte kan bli identifierad.

1.4.1 Vilka personuppgifter behandlas när du besöker våra event?
Ditt namn, bilder, video- och ljudinspelning av dig från eventet samt dina uttalanden från intervjuer.

1.4.2 Varför behandlar vi och med vilken rätt?
Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna dokumentera och marknadsföra våra events och för efterföljande publicering på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev samt i våra sociala kanaler. När vi behandlar dina uppgifter för att informera om och mark-nadsföra våra events görs det med stöd av berättigat intresse. Du kan alltid begära att vi inte ska publicera bilder av dig eller meddela oss om du vill ta bort en publicerad bild.

1.4.3 Var samlas personuppgifterna från?
Personuppgifterna får vi direkt från dig i samband med att du deltar på eventet.

1.4.4 Vem delas personuppgifterna med?
Dina personuppgifter kan komma att delas på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev och i våra sociala mediekanaler (Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo och Youtube). De uppgifter vi delar i våra sociala medier är av redaktionell utformning i samband med information och dokumentation från eventet. Om eventet är kopplat till ett EU-projekt eller projekt finansierat av Region Värmland eller motsvarande med extern finansiär så kan uppgifterna delas med aktuell finansiär.

1.4.5 Hur länge sparas personuppgifterna?
Dina personuppgifter kring ditt deltagande sparas så länge det är nödvändigt för vår bokföring och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år. Eventuella uppgifter om matrestriktioner raderas efter avslutat event. Om det event du del-tar på är en del av ett extern finansierat projekt t ex från EU kan dina uppgifter behöva sparas i upp till 13 år för att säkerställa dokumentation enligt nu gällande lagstiftning.

1.5 Om du är kontaktperson för ett intressentföretag
I kommunikationen med våra intressentföretag använder vi oss primärt av företagens utsedda kontaktpersoner. Företagen kan själva lägga till och ta bort kontaktpersoner för publicering av jobbannonser, event och nyheter via inloggning på compare.se.

1.5.1 Vilka personuppgifter behandlas när du anmäler dig som kontaktperson för ditt företag hos Compare?
Namn, titel, telefonnummer, epost och bild.

1.5.2 Varför behandlar vi och med vilken rätt?
Vi behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla vårt åtagande för intressentföre-tag. Detta omfattar informationsutskick, möjlighet till inloggning och marknadsföring på compare.se samt publicering i våra sociala mediekanaler. Uppgifterna sparas även i Compares interna medlemsföretagsregister. Personuppgifterna behandlas med stöd av ditt samtycke.

1.5.3 Var samlas personuppgifterna från?
Uppgifterna samlas från ditt företag och dig.

1.5.4 Vem delas personuppgifterna med?
Uppgifterna delas med besökare till vår publika hemsida som öppnar sidan för företa-gens kontaktinformation. Uppgifterna delas också internt på Compare och i samband med fakturering till vår ekonomibyrå som underlag för fakturering av företagets med-lemsavgift till Compare.

2 Säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra t.ex. genom antivirusprogram, brandväggar och system för att upptäcka personuppgifter i olika IT-system.

3 Dina rättigheter

Stiftelsen Compare, org. nr. 874001–3894 med adress Sommarvägen 101A, 656 37 Karlstad, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig på Stiftelsen Compare är vid tidpunkten anställd VD.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet). Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskin-läsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta info@compare.se.

Länkar

Denna policy är endast tillämplig för Stiftelsen Compare Karlstad och dess underdomän. När du länkas till annan webbplats rekommenderas att du läser personuppgiftspolicyn som gäller för den sidan. Stiftelsen Compare tar inte ansvar för andra företags eller webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

4 Ändringar i policyn
Stiftelsen Compare förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy löpande i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss