Vinnväxt är en tävling där regioner kan få långsiktig finansiering för att bygga konkurrenskraftiga innovationsmiljöer med förutsättningar att nå internationell framgång. Värmland har lyckats igen och fick sitt andra Vinnväxtinitiativ – DigitalWell Arena. Nedan hittar du frågor och svar om DigitalWell Arena och vad det innebär för Värmland.

Läs artikel – DigitalWell Arena är Vinnväxt-vinnare

Läs artikel – Uppstart av DigitalWell Arena

Läs Vinnovas motivering för beslut

 

 

KONTAKT

Magnus Bårdén
Managing Director Compare / Process Manager DigitalWell Arena
+46 (0)708-15 56 65
magnus.barden@compare.se

Cecilia Karlsson
Process Manager DigitalWell Arena
+46 (0)72 244 32 87
cecilia.karlsson@compare.se

 

 

Frågor & svar

Vinnväxt är ett program inom innovationsmyndigheten Vinnova. Programmet utlyses som en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ. Initiativen ska fokusera på ett tillväxtområde där de har förutsättningar att nå internationell framgång och som svarar upp mot våra samhällsutmaningar. Viktiga aspekter här är hur förnyelsen av området kommer se ut, hur den kommer främjas i samverkan med relevanta regionala aktörer samt att Agenda 2030 är en tydlig drivkraft. För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer. Programmet fungerar som en plattform för att bygga de långsiktiga samarbetena och strukturerna som behövs. Det ligger sedan till grund för ytterligare satsningar och investeringar i regionen.

Alla intressenter i Vinnväxtsatsningen har enats om att samskapa de framtida hälsotjänsterna utifrån användarbehov och med stöd av digital teknik. Genom denna satsning vill vi öka attraktionskraften för Värmland. Vi är olika aktörer med olika incitament, vår gemensamma drivkraft är att bidra till att skapa hälsa för alla. För Compares del står den regionala tillväxten i fokus. Vi vill att fler företag ska kunna ta del av en växande marknad med internationell potential och att satsningen öppnar möjligheterna för fler företag att etablera sig i Värmland. Målet är även att öka intresset för att arbeta med digital teknik, bidra till jämställd kompetensförsörjning och att locka kompetens till vår region.

Vi skapar en konkurrenskraftig innovationsmiljö. Inför detta har vi format fem arbetsområden. 1. Innovationsmiljö: Vi skapar en innovationsmiljö med en nationell testbädd för datadriven tjänsteinnovation. Vi samordnar en teknisk utvecklingsplattform med goda testmöjligheter för företagen och leder innovationscase som sätter Värmland på kartan. Denna innovationmiljö ger förutsättningarna för att DigitalWell ska bli en långsiktig satsning. 2. Toolbox för tjänster: Vi skapar en plattform där vi kan förmedla goda exempel och utveckla dessa vid behov, för att kunna erbjuda mer anpassade tjänster som tillgodoser användares behov. En väl fungerande toolbox skapar affärsmöjligheter genom att öka möjligheterna att implementera befintliga och verifierade lösningar. 3. Kunskapsekosystem: Vi skapar ett kunskapsekosystem där vi delar kunskap och utvecklar ny kompetens som engagerar och attraherar näringsliv, och som lockar ny spetskunskap till regionen. En viktig ingrediens i detta blir samarbetet med Karlstad Universitet och de excellenta forskargrupperna. 4. Finansiell utveckling: Vi stöttar och underlättar för nya innovations- och forskningsprojekt att utvecklas och arbetar för investeringar i regionen. 5. Policylab: Vi skapar ett policylab. Här behandlar vi systemfrågor som identifierats ha stor påverkan på förutsättningarna i skapandet av digital transformation av välfärden. Vi ska även underlätta implementeringar och skapa hållbara lösningar med brett användningsområde.

Regionen har under lång tid förberett sig för en spetsig satsning på digitaliserade hälsotjänster, utifrån unika styrkor inom tjänsteinnovation och digitalisering. Det här är en del av Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering inom digitalisering av välfärdstjänster. Nu är det dags att lyfta satsningen till nästa nivå och då ser den samlade kraften i regionen att Vinnväxtprogrammet är en viktig faktor. I regionen finns en välförankrad ambition där företag, Karlstads universitet, Landstinget, RISE, Länsstyrelsen, Karlstads kommun, innovationsstödjare, Nordic Medtest, CGI, Tieto och andra aktörer på olika sätt stödjer denna ansökan. Parternas gemensamma ambition är nu att skapa ett konkurrenskraftigt innovationssystem som säkerställer en hållbar långsiktig tillväxt i regionen inom styrkeområdena. Compare ser att detta är ett växande marknadsområde med goda möjligheter för Compare-företagen.

Vinnväxt stärker Compares arbete inom de tre fokusområdena Digital Kompetens, Digital Affärsutveckling och Digital Innovation. Vårt uppdrag är fortfarande att skapa digital utveckling och innovation tillsammans och att utveckla Värmland till en attraktiv digital region. Vinnväxt adderar en tydligare och mer långsiktig agenda i den spetssatsning som Compare redan påbörjat inom området Digital Innovation. Strukturellt kommer även affärsutveckling och kompetens att delvis gå under Vinnväxt. Detta kommer att vara till fördel för företagen, då vi enklare kan addera satsningar inom dessa områden.

Vinnväxt ökar förutsättningarna för att Värmland ska få nationell uppmärksamhet som IT-region, vilket i sin tur kan locka hit kompetens, få studenter att stanna samt skapa intresse för fler affärssamarbeten. Spetsforskningen på Karlstads Universitet har stärkts ytterligare och nya grundutbildningar som säkerställer kompetensförsörjningen inom området har utformats och fått stor uppmärksamhet. Samtidigt har intresset för IT-relaterade yrken ökat i regionen. Satsningen öppnar också dörren till offentlig sektor och attraktiva testmiljöer; här har företag möjlighet att utveckla nya skalbara produkter och tjänster med invånarens och offentlig sektors behov i fokus. Vinnväxt skapar också fler tillfällen att ta del av - och samverka med tvärvetenskaplig forskning. På sikt ser vi ökade möjligheter till nationella och internationella samarbeten, vilket underlättar spridandet av goda exempel och skapar potential för nya affärer och tillväxt. Satsningen innebär också att företag kan ta del av EU-medel för innovativa satsningar.

Bakom initiativet DigitalWell Arena står Compare, Region Värmland, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Karlstad El & Stadsnät, RISE Service Labs, MSB, Tieto, CGI, Nordic Medtest, Effect Management och Xmentor Management.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss